پیکاپ فرودگاهی

Airport Pickup

واقعا نیازی به حضور شما نیست ما میهمان داخلی و خارجی شما را از فرودگاه باکمال احترام و امنیت به مقصد می‌رسانیم. تمام ابزار آماده است پلاکارد مشخصات میهمان و تسلط به زبان انگلیسی و خودرو وی ای پی تا درب مقصد

thin